Sällskapet

Antroposofiska Sällskapet i Finland

Styrelse
Ordinarie medlemmar

Pia Teckenberg-Jansson
Kirsi Sundholm
Katharina von Fircks
Raili Hake
Annika Martikainen
Thomas Dahlström ordförande

Suppleanter: Eva Dahlström och Yvonne Österlund (kassör)

Om du vill bli medlem i Antroposofiska Sällskapet i Finland, kontakta oss gärna via denna länk: E-post till Sällskapet

Medlemsavgiften för år 2018 är 110€. Avgiften för studerande är 40€.

Antroposofiska Sällskapet i Finland-Suomen Antroposofinen Seura rf

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 25.3. – 31.12.2018

Styrelsens sammansättning: ordinarie medlemmar
Thomas Dahlström
Katharina von Fircks
Raili Hake
Annika Martikainen
Kirsi Sundholm
Pia Teckenberg-Jansson   ordförande
Suppleanter:  Eva Dahlström och kassören Yvonne Österlund

Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen för Antropofiska Sällskapet i Finland sammanträtt 6 gånger.  Enligt styrelsens beslut följer verksamhetsåret hädanefter kalenderåret. Beslutet trädde i kraft efter årsmötet och således är verksamhetsåret 2018 lite kortare.
Verksamhetsåret har formats av årstidsfester: en fin och stämningsfull påskfest i Ekenäs med besök vid Dagmars källa i arla morgonstund, Mikaelfesten som denna gång firades i samband med Parsifal-gruppens 100 års jubileum i Vasa och en adventsfest med eurytmiföreställning av eurytmiskolans elever ordnades i Helsingfors. Dessutom
ordnades i samarbete med Juhlatoimikunta en värdig minnesfest för de döda vid Allhelgona med musik, eurytmi och minnestal.
I april åkte 3 representanter för Sällskapets styrelse; Raili Hake, Eva och Thomas Dahlström till de Nordiska styrelsernas möte i Köpenhamn.
I slutet av juli kom antroposofer från hela Finland samman till de antroposofiska sommardagarna Tammerfors. Temat för dagarna var den federalistiska attityden med Ueli Hurter från Schweiz som huvudföreläsare. Tre arbetsgrupper genomfördes på två språk (fi-sv): Naturbetraktelser, Europeiskt finansieringsinitiativ och Hur organisera Alfa Omegas äldreboende.
I medlet av augusti ordnades i Kimito på Tietoisuuden tila en mycket lyckad After imageretreat med 9 deltagare i Sällskapets regi. Deltagarna stod själva för alla kostnader.

Sällskapets styrelse har haft endast ett gemensamt möte med Suomen antroposofinen Liitto i april. Där diskuterade vi om kommande gemensamma evenemang: Parsifal gruppens 100 års jubileum i Vasa, om sommarseminariet med Ueli Hurter i Tammerfors och den för år 2019 planerade Mikaelifesten. Den absolut största frågan under året har
dock varit oklarheter angående ägandet av Nylandsgatans lägenhet.

Då Sällskapets styrelse i februari 2018 förberedde sig för sitt årsmöte ville man också införskaffa uppgifter om lägenheten på Nylandsgatan; eventuella renoveringar, värdetav aktierna mm. I detta sammanhang fick vi veta att lägenheten var registrerad i husbolaget enbart i Suomen Antroposofinen Liittos namn. Vi deltog då genast i
husbolagets möte, presenterade oss som den andra ägaren och vände oss till SEB-banken för att ta oss en titt på både köpebrevet från 1973 samt aktieförteckningen. Då uppenbarades att köpebrevet visserligen var skrivet i båda föreningarnas rätta namn: Antroposofiska Sällskapet i Finland rf och Suomen Antroposofinen Liitto, köpesumman
var korrekt betald och transaktionen bevittnad men att aktierna inte var överförda. Aktierna stod fortfarande i de tidigare ägarnas namn. Vi kontaktade Liitto, den gemensamma revisorn samt vår bokförare m.fl. och satt igång
ett intensivt sökande efter orsaken till denna försummelse. Många mappar i källaren granskades, material hittades an efter. Rörande noggranna, också handskrivna berättelser på rutigt papper gav en bild av idogt arbete under stor stress med många problemställningar, men med en klar kämparanda. Sällskapets och Liittos sekreterare
jobbade tydligen i gott målmedvetet samförstånd för att uppnå målet att kunna köpa Nylandsgatan 25 A 4, vilket man också lyckades med. Sällskapets bokförares värdefulla sammandrag av alla år 2018 upphittade dokument i
Sällskapets förvar, från åren 1973 framåt kunde sedan ges vidare till Liitto. Sällskapet har i alla skeden informerat Liitto om framstegen i processen. Senare insåg man att juridisk hjälp behövdes och nu lever vi i förhoppningen att med Liitto igen komma överens om ägandeförhållandet, att aktierna kan överföras och Sällskapet rättmätigt
blir inskriven som ägare till lägenheten. Denna goda nyhet hoppas vi att båda sällskapen kunde berätta för sina medlemmar vid vårens kommande respektive årsmöten.

Medlemsantalet i Antroposofiska sällskapet är 66. Två medlemmar har sagt upp sitt medlemskap och en ny har tillkommit.

Fria högskolan för andevetenskap

Klasstimmar för medlemmar i den Fria högskolan för andevetenskap har hållits i Nylandsgatans sal i Helsingfors på svenska och tyska, respektive en söndag i månaden. Klassansvarig för de tyska timmarna har varit Anja Riska tillsammans med Marina Reuter fram till hösten 2018. De svenska klasstimmarna har hållits under ledning av
Marina Reuter och från och med hösten 2018 av Pia Teckenberg-Jansson.

Klassläsning på svenska i Ekenäs har fortsatt en gång i månaden i Mikaelskolans
utrymmen under ledning av klassansvariga Laura Aarnio-Friman och Leena Westergrén.

I Vasa träffas medlemmar ca 1 gg/mån under vintertid till klassläsning. Klassansvarig : Annika Martikainen.

Verksamhetsberättelse för Helsingforsregionen

Den tvåspråkiga arbetsgruppen har under året fortsatt sina sammankomster på Nylandsgatan varannan tisdag för att bearbeta Rudolf Steiners karmaföredrag. Deltagare 3-7 personer.
Under året har styrelsemedlemmar gjort enstaka besök hos äldre medlemmar i Helsingforsregionen.
Antroposofiska sällskapets bibliotek med en fullständig samling av Rudolf Steiners verk, föredrag samt övrig antroposofisk litteratur, finns till förfogande på Nylandsgatan i Helsingfors måndag eftermiddagar 17-19 då bibliotekarie på plats, vardagar kl 10-14 betjänar kansliets personal.

Verksamhetsberättelse för Vasa regionen

Parcifalgruppen, en öppen antroposofisk studiegrupp i antroposofi har träffats en gång i månaden, söndagar i Vaasan antroposofit ry:s lokal. Sammankallaren har varit Marlene Nyström. Under året har gruppen studerat Parcifal-legenden och vi har förberett oss för vår 100-års fest på hösten. Deltagarantalet har varit 2-5 pers/gång.
Medlemmar i gruppen deltar och samarbetar med den finska föreningen, Seppo-studiegruppen och firandet av Årstidsimaginationer. Även medlemmar från den finska gruppen deltar i Parcifal-gruppens arbete.

Parcifal 100-årsfest i Vasa den 6.10

Parcifalgruppen registrerades som zweig (studiegrupp) i den nya Antroposofiska Sällskapet i Berlin den 6.11.1918 och är en av de äldsta studiegrupperna i Norden och eventuellt hela Europa. Festen ordnades i samarbete med Antroposofiska Sällskapet och Suomen Antroposofinen Liitto med Parcifal-gruppen som praktisk arrangör. Vaasan
Antroposofinen yhdistys ry deltog i de praktiska arrangemangen och marknadsförde festen i trakten.
Festen hölls på Rudolf Steinerskolan i Vasa med föredrag av Bjarne Edberg, präst i Kristensamfundet i Stockholm med temat ”Narren som blev Gralskonung” och historikern, forskaren Esa Ristilä med rubriken ”Hur Antroposofin kom till Finland,  Parcifalgruppens början”. Parcifal-temat i Wagners musik presenterades av Pekka
Asikainen, pianist och präst i Kristensamfundet.
I festen deltog ca 30 personer och noterades av Vasabladet med en intervju och artikel.

Verksamhetsberättelse för Västnyland

Under år 2018 höll Antroposofiska Sällskapet sitt årsmöte i Karis, på barnträdgården Solgården Aurinkotarha. Odiliegruppen har arbetat med Ledsatserna av Rudolf Steiner. Från hösten har Odiliegruppen sammankommit onsdagar kl 19. Som kontaktperson har fungerat Anneli Graeffe.

Verksamhetsberättelse för Åland

Studiegruppen varannan vecka, studier bland annat i Grundstensmeditationen samt  fördjupning i ämnet med eurytmiövningar. En annan studiegrupp har också samlats varannan vecka för att diskutera aktuella ämnen. Raili Hake har varit kontaktperson.

After Image meditationsretreat på Kimitoön 15.-19.8.2018

Vi fördjupade oss i Steiners föredrag: Evolution, Involution und Schöpfung aus demNichts hållen i Berlin 17.6.1909. Gemenskapen och det individuella inre arbetet hjälper oss även att se vårt dagliga liv och våra människorelationer i ett andligt och större sammanhang. Därmed skapas en ny grund för vår sociala tillväxt och utveckling. After Image meditationsretreaten var öppen för alla som önskar arbeta med sin inre utveckling. Som ledare fungerade Raili Hake, Maria Sannamo och Pia Teckenberg-Jansson. Som tradition har det gemensamma konstnärliga varit sång med Pia och eurytmi med Raili. Retrearten hade 9 deltagare varav 6 nya. Fortsättning önskades av
alla nya deltagare.