Sällskapet

Antroposofiska Sällskapet i Finland

Styrelse
Ordinarie medlemmar

Raili Hake
Annika Martikainen
Levi Sundman
Kirsi Sundholm sekreterare
Thomas Dahlström ordförande

Suppleanter:  Pia Teckenberg-Jansson och Yvonne Österlund (kassör)

Om du vill bli medlem i Antroposofiska Sällskapet i Finland, kontakta oss gärna via denna länk: E-post till Sällskapet

Medlemsavgiften för år 2020 är 110€. Avgiften för studerande är 40€.

Antroposofiska Sällskapet i Finland-Suomen Antroposofinen Seura rf

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. – 31.12.2019

Styrelsens sammansättning

Katharina von Fircks
Raili Hake
Annika Martikainen
Thomas Dahlström, sekreterare till den 30 mars 2019
Kirsi Sundholm, sekreterare från den 1 april 2019
Pia Teckenberg-Jansson, ordförande 1 januari till den 30 mars 2019
Thomas Dahlström, ordförande 30 mars till 31 december 2019

 

Suppleanter
Eva Dahlström och kassören Yvonne Österlund

Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen för Antroposofiska Sällskapet i Finland sammanträtt 6 gånger.
Enligt styrelsens tidigare beslut följer verksamhetsåret hädanefter kalenderåret.

 

  • Den 10 februari deltog Antroposofiska Sällskapet i programmet för de Antroposofiska vinterdagarna i Helsingfors med arbetsgruppen Musik och berättande.
  • Den 23.2 besökte Finlands nya generalsekreterare, biodynamiker Henri Murto oss i Vasa med temat ”Jordbruket i medvetenhetstidsåldern”. Föredraget ordnades i samarbete med Vaasan Antroposofit ry. i antroposofernas lokal.
  • Henri Murto besökte Raseborg den 9 mars. Mötet hölls i Mikaelskolan i Ekenäs. Representanter för de olika antroposofiska verksamheterna i Västnyland samlades för att träffa den nyvalda generalsekreteraren.
  • Den 30 mars samlades Antroposofiska Sällskapets medlemmar för årsmöte som denna gång hölls i Helsingfors. I årsmötet deltog 15 medlemmar. Ordföranden Pia Teckenberg-Jansson avtackades. Thomas Dahlström valdes till ny ordförande.
  • En fin och stämningsfull påskfest anordnades i Karis tillsammans med Kristensamfundet på barnträdgården Solgården-Aurinkotarha den 21 april. Den ännu under renovering varande Solgården fick på detta sätt en fin och värdig invigning.
  • Den 26–28 april hölls de nordiska styrelserna sitt möte, denna gång i Oslo. Antroposofiska Sällskapet representerades av två styrelsemedlemmar.
  • En Mikaelifest hölls den 5 oktober i Helsingfors i samarbete med Juhlatoimikunta och Eurytmiskolan. Pekka Asikainen, präst i Kristensamfundet höll ett föredrag med rubriken ”Draken och dess besegrare”. Pia Teckenberg-Jansson och Pekka Asikainen stod för festens musikaliska innehåll.
  • Generalsekreterare Henri Murto besökte Åland den 25–27 oktober.
  • Tillsammans med Juhlatoimikunta ordnades en allhelgonafest den 16 november med musik, eurytmi och minnestal. Harri Salmisto, präst vid Kristensamfundet talade.
  • Tillsammans med Juhlatoimikunta och Eurytmiskolans elever ordnades en adventsfest den första december.

 

Under år 2019 fick processen gällande Antroposofiska Sällskapets delägarskap i lägenheten Nylandsgatan 25 A 4 ett lyckligt slut då transport av aktiebreven undertecknades av ordförandena för Antroposofiska Sällskapet i Finland rf. och Suomen Antropsofinen Liitto ry. Aktierna som berättigar till besittning av lägenheten hade blivit oöverförda på de nya ägarna vid köpet som skedde den 21 juni 1973. Nästan på dagen, 46 år efter köpet blev detta missförhållande rättat.

Ett aktivt samarbete med Kristensamfundet har fortsatt och ett samarbete med Suomen Antroposofinen Liitto har också börjat växa fram, speciellt med Juhlatoimikunta i samband med årstidsfesterna.  Antroposofiska Sällskapet i Finland har eftersträvat gränsöverskridande verksamheter också ur språklig synvinkel.

Vid utgången av år 2019 hade Antroposofiska sällskapet 61 medlemmar.

 

Fria högskolan för andevetenskap

Klasstimmar för medlemmar i den Fria högskolan för andevetenskap har hållits i Nylandsgatans sal i Helsingfors på svenska och tyska, respektive en söndag i månaden. Klassansvarig för tyska timmarna är Anja Riska och för svenska klasstimmarna Pia Teckenberg-Jansson.

Klassläsning på svenska i Ekenäs har fortsatt en gång i månaden i Mikaelskolans utrymmen under ledning av klassansvariga Laura Aarnio-Friman och Leena Westergrén.

I Vasa lästes klasstimmar på svenska en gång i månaden. Klassansvarig var Annika Martikainen.

 

Verksamhetsberättelse för Helsingforsregionen

Den tvåspråkiga arbetsgruppen har under året kommit samman varannan tisdag för att bearbeta Rudolf Steiners karmaföredrag. Deltagare 2–5 personer.

Antroposofiska sällskapets bibliotek med en fullständig samling av Rudolf Steiners verk, föredrag samt övrig antroposofisk litteratur, finns till förfogande måndag eftermiddagar på Nylandsgatan i Helsingfors.

 

 

Verksamhetsberättelse för Vasaregionen

PARSIFAL-gruppen, en öppen antroposofisk studiegrupp, har arbetat på söndagar en gång i månaden med temat ”Änglar, Ärkeänglar och Tidsandar i vår tid”. Vi har träffats i Antroposofernas lokal vid biblioteket. i Vasa. Närvarande 3–5 pers.

Kontaktperson har varit Marlene Nyström.

 

 

Verksamhetsberättelse för Västnyland

Odiliegruppen
Vi arbetade under våren med Ledsatserna av Rudolf Steiner. På hösten har föredragsserien Lukasevangeliet studerats. Odiliegruppen har sammankommit onsdagar kl. 19.00. Som kontaktperson fungerar Anneli Graeffe.

 

Verksamhetsberättelse för Åland
Studiegruppen för Sällskapets medlemmar har träffats varannan vecka. Ämnet för studierna har bland annat varit Grundstensmeditationen.

Studiegrupp med eurytmi har samlats varannan vecka. Vi har också haft olika biövningar som hemläxa.

Raili Hake har fungerat som kontaktperson.