Sällskapet

Antroposofiska Sällskapet i Finland

Styrelse
Ordinarie medlemmar

Annika Martikainen
Margaretha Lindgren
Yvonne Österlund, kassör
Kirsi Sundholm sekreterare
Thomas Dahlström ordförande

Suppleanter:  Railio Hake och Wilhelmina Niera

Om du vill bli medlem i Antroposofiska Sällskapet i Finland, kontakta oss gärna via denna länk: E-post till Sällskapet

Medlemsavgiften för år 2022 är 110€. Avgiften för studerande är 40€.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. – 31.12.2022

 Styrelsens sammansättning

Raili Hake
Annika Martikainen
Kirsi Sundholm, sekreterare
Thomas Dahlström, ordförande

Suppleanter
Pia Teckenberg-Jansson och kassören Yvonne Österlund

 

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen för Antroposofiska Sällskapet i Finland sammanträtt 8 gånger. Fyra möten har skett på distans via dataförbindelse. Deltagande via Zoom har också på de övriga mötena erbjudits de styrelsemedlemmar som valt att delta på distans.

Vid utgången av år 2022 hade Antroposofiska sällskapet 56 medlemmar. En ny medlem har välkomnats, tre medlemmar har avlidit och en medlem har avgått.

Antroposofiska Sällskapets årsmöte hölls den 9 april 2022. Före mötet uppträdde elever från Rudolf Steinerskolan i Helsingfors med eurytmi under Jostein Aarbakkes ledning.

Tillsammans med Suomen Antroposofinen Liitto ordnades seminariet ”Inre och yttre ljus” den 9–11 september. Föredragshållare var prof. Peter Selg. Seminariet var välbesökt med deltagare också från övriga nordiska länder. Samarbetet med Suomen Antroposofinen Liitto var gott och vi får hoppas att motsvarande samarbeten även i framtiden sker mellan våra två sällskap

Under året fortsatte Markku Maula sin föredragsserie med historiska tillbakablickar. Föredragsserien påbörjades den 23 oktober år 2021 och år 2022 höll han två tillfällen; den 14 maj och den 24 september ”Inledning och diskussion om antroposofin i Finland med början i 1970-talet” och ”Rudolf Steiners lidandes väg”.

Den traditionella Allhelgonasammankomsten den 20 november ordnades, som också tidigare, tillsammans med Juhlatoimikunta. Programmet på festen bestod av eurytmi framförd av eurytmistuderande.

Den 4 december firades advent med glögg och pepparkakor. Pia Teckenberg-Jansson framförde musik på lyra. Till musiken visades en svit med Mariabilder.

Kontakterna till Suomen Antroposofinen Liitto har under år 2022 till stor del präglats av nya ekonomiska arrangemang som godkänts i och med ett avtal föreningarna emellan. Avtalet som reglerar dessa arrangemang undertecknades slutligen den 22 november 2022.

Fria högskolan för andevetenskap

Klasstimmar för medlemmar i den Fria högskolan för andevetenskap har hållits i Nylandsgatans sal i Helsingfors på svenska en gång i månaden, under våren på söndagar och från och med hösten 2022 ändrades dagen till fredagar. De tyska klasstimmarna har hållits söndagar en gång i månaden.

Klassförmedlare för de tyska timmarna är Anja Riska och för de svenska klasstimmarna Pia

Teckenberg-Jansson och Helena Sandell.

Klassläsning på svenska i Ekenäs har fortsatt en gång i månaden i Mikaelskolans utrymmen under ledning av klassförmedlare Laura Aarnio-Friman och Leena Westergrén.

Verksamhetsberättelse för Helsingforsregionen

Den tvåspråkiga arbetsgruppen har under året kommit samman varannan tisdag för att bearbeta Rudolf Steiners karmaföredrag. Deltagare 2–5 personer.

Det Antroposofiska biblioteket med en fullständig samling av Rudolf Steiners verk, föredrag samt övrig antroposofisk litteratur, finns till förfogande måndag eftermiddagar på Nylandsgatan i Helsingfors.

Verksamhetsberättelsen för Vasaregionen
PARSIFAL-gruppen
 är en historisk och gammal antroposofisk arbetsgrupp. Vi har träffats nu och då enligt avtal för samtal och studium. Som kontaktperson har fungerat Annika Martikainen

Verksamhetsberättelse för Västnyland

I Odiliagruppen har vi arbetat med Rudolf Steiners ”Johannesevangeliet”.
Odiliegruppen har sammankommit onsdagar kl. 19.00. Som kontaktperson fungerar Anneli Graeffe.

Verksamhetsberättelse för Åland
Antroposofisk studie-, konst- och terapi verksamhet på Åland

Eurytmi har vi haft i samband med studiegruppen samt en liten övningsgrupp under samma dag.

I Mariehamn arbetar vi med grupper inom Cancerföreningen. Dessutom förekommer tillfällen för tillfrisknande individer inom rehabiliteringen och i den kurativa vården.

Vi försöker vidareutbilda oss en gång i året för att få behålla våra rättigheter som terapeuter. Som kontaktperson har fungerat Marie-Sophie Wetterhoff.


Antroposofiska Sällskapet i Finland-Suomen Antroposofinen Seura rf

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. – 31.12.2021

 Styrelsens sammansättning

Raili Hake
Annika Martikainen
Levi Sundman
Kirsi Sundholm, sekreterare
Thomas Dahlström, ordförande

Suppleanter
Pia Teckenberg-Jansson och kassören Yvonne Österlund

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen för Antroposofiska Sällskapet i Finland sammanträtt 8 gånger. Fyra möten har skett på distans via dataförbindelse och deltagande via Zoom har också på de övriga mötena erbjudits de styrelsemedlemmar som valt att delta på distans.

Vid utgången av år 2021 hade Antroposofiska sällskapet 58 medlemmar. Två nya medlemmar har välkomnats, tre medlemmar har avlidit och en medlem flyttat utomlands och avgått.

På grund av den pågående Coronaepidemin kunde Antroposofiska Sällskapets årsmöte inte hållas som vanligt. Mötet hölls i stället den 25 april via Zoom. Sällskapets medlemmar hade i möteskallelsen fått en inloggningslänk till mötet. På grund av de avvikande mötesarrangemangen deltog endast få medlemmar.

Den 27–29 juli ordnades även år 2021 den meditativa retreaten After Image på Jurmo på Åland. Temat var naturen, elementen och växtbetraktelser. En båtutflykt till ett ytterskär ingick i programmet.
En närmare beskrivning av retreaten finns att läsa på Antroposofiska Sällskapets hemsida. Retreaten har också gett upphov till artiklar i Kirjokansi.

Då coronarestriktionerna började lättas blev det möjligt att den 23 oktober höra ett historiskt föredrag om Antroposofiska Sällskapet i Finland – Suomen Antroposofinen Seura. Föredragshållare var Markku Maula.
Föredraget översattes och bearbetades och finns att läsa på Sällskapets hemsida.

Den traditionella Allhelgonasammankomsten den 6 november ordnades som också tidigare tillsammans med Juhlatoimikunta. Lars Karlsson talade under rubriken ”De avlidna i vår närhet”.

Den 4 december firades advent med glögg och pepparkakor. I programmet ingick också eurytmi som framfördes av Janitta Koskinen och Jenna Kirmanen till recitation av Anja Riska och pianoackompanjemang av Olli Hautala. Johannes Riska skötte belysningen.

Styrelsen har under året haft intensiva kontakter med Stiftelsen för Antroposofiskt arbete i Svenskfinland gällande överflyttandet av Sällskapets aktier som förvaltats av SEB. Samtalen har gällt sättet på vilket sätt avkastningen av de aktier som Sällskapet donerat skall delas ut. En skild fond för de donerade aktierna kommer att skapas och av den avkastning fonden ger kommer minst 60% att årligen tillfalla Sällskapet.

Kontakter till Suomen Antroposofinen Liitto har bland annat gällt Sällskapets ställning som ägare till Lägenheten på Nylandsgatan 25 A 4. En överenskommelse gjordes på ett möte den 19 januari 2021 enligt vilken bolagsvederlaget hädanefter skall delas procentuellt mellan Sällskapet och Liitto enligt medlemsantalet, enligt kontroll varje kvartal. Detta innebär att Sällskapet nu betalar ca 9 % av vederlaget. Övriga kostnader för lägenheten; elektricitet, städning och övrig materiel, betalas procentuellt 90% för Liitto – 10% för Sällskapet. Interna reparationer i lägenheten ersätts fortsättningsvis enligt ägoförhållandet.
Den 6 november hade styrelsen ett möte med generalsekreterare Henri Murto. Efter mötet kunde konstateras att Sällskapet nu på ett jämlikt sätt, tillsammans med Suomen Antroposofinen Liitto, presenteras på Goetheanums hemsida.

Bostadsbolaget Asunto Oy Uudenmaankatu 25 meddelade att de inte kunde godkänna en annan fördelning av de till besittning av lägenheten berättigande aktierna än en jämlik fördelning enligt 50% – 50%. Detta löstes på så vis att det, efter att Sällskapet vederbörligen under år 2020 antecknats som delägare till lägenheten tillsammans med Liitto, nu erhöll ett gåvobrev där Liitto donerade 4,5727% av de till lägenheten berättigande aktierna till Sällskapet. På så vis blev ägoförhållandet rätt. Gåvobrevet skrevs av BDO:s jurist Lasse Rosengren. Officiellt är nu Sällskapets andel av de till besittning av lägenheten berättigande aktierna är nu 54,2757%, vilket man i kontakterna med Suomen Antroposofinen Liitto alltid utgått ifrån.

Det kommande Mikaelseminariet på Åland som går av stapeln år 2022 började planeras. Planeringsgruppen från Sällskapets sida bestod av Raili Hake, Kirsi Kaisla Sundholm och Marie-Sophie Wetterhoff. Den 18–20.6 planerade gruppen seminariet tillsammans med representanter från Liitto på Rekola.

Fria högskolan för andevetenskap

Klasstimmar för medlemmar i den Fria högskolan för andevetenskap har hållits i Nylandsgatans sal i Helsingfors på svenska och tyska, respektive en söndag i månaden. Klassansvarig för de tyska timmarna är Anja Riska och för de svenska klasstimmarna Pia Teckenberg-Jansson.

Klassläsning på svenska i Ekenäs har fortsatt en gång i månaden i Mikaelskolans utrymmen under ledning av klassansvariga Laura Aarnio-Friman och Leena Westergrén.

I Vasa lästes klasstimmar på svenska en gång i månaden. Klassansvarig var Annika Martikainen.

Verksamhetsberättelse för Helsingforsregionen

Den tvåspråkiga arbetsgruppen har under året kommit samman varannan tisdag för att bearbeta Rudolf Steiners karmaföredrag. Deltagare 2–5 personer. På grund av coronarestriktionerna har flera sammankomster fallit bort.

Det Antroposofiska biblioteket med en fullständig samling av Rudolf Steiners verk, föredrag samt övrig antroposofisk litteratur, finns till förfogande måndag eftermiddagar på Nylandsgatan i Helsingfors.

Verksamhetsberättelsen för Vasaregionen
PARSIFAL-gruppen
 är en historisk och gammal antroposofisk arbetsgrupp. Vi har träffats nu och då enligt avtal för samtal och studium. Som kontaktperson har fungerat Annika Martikainen

Verksamhetsberättelse för Västnyland

I Odiliagruppen har vi arbetat med Rudolf Steiners ”Johannesevangeliet”.
Odiliegruppen har sammankommit onsdagar kl. 19.00. Som kontaktperson fungerar Anneli Graeffe.

Verksamhetsberättelse för Åland
Antroposofisk studie-, konst- och terapi verksamhet på Åland

Studiegrupp i Mariehamn en gång i månaden. Ämnet under hösten har varit förberedelsestudier inför Mikaeliseminariet på Åland hösten 2022.

Eurytmi har vi haft i samband med studiegruppen samt en liten övningsgrupp under samma dag.

Kirsi Kaisla Sundholm har erbjudit terapeutisk målning som friskvård för Brändö kommunens personal, skolbarn och enskilda klienter.

I Mariehamn arbetar vi med grupper inom Cancerföreningen. Dessutom förekommer tillfällen för tillfrisknande individer inom rehabiliteringen och i den kurativa vården.

Vi försöker vidareutbilda oss en gång i året för att få behålla våra rättigheter som terapeuter. Som kontaktperson har fungerat Marie-Sophie Wetterhoff.


Antroposofiska Sällskapet i Finland-Suomen Antroposofinen Seura rf

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. – 31.12.2020

Styrelsens sammansättning

Raili Hake
Annika Martikainen
Levi Sundman
Kirsi Sundholm, sekreterare
Thomas Dahlström, ordförande

Suppleanter
Pia Teckenberg-Jansson och kassören Yvonne Österlund

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen för Antroposofiska Sällskapet i Finland sammanträtt 6 gånger. Två möten har skett på distans via dataförbindelse.
Vid utgången av år 2020 hade Antroposofiska sällskapet 60 medlemmar.

Coronaepidemin, Covid 19, som från början av år 2020 drabbade hela mänskligheten har också påverkat Antroposofiska Sällskapets – Suomen Antroposofinen Seura rf. verksamhet. Institutet för hälsa och välfärd började i mars utfärda direktiv gällande privata och offentliga tillställningar vilket gjorde att Antroposofiska Sällskapets årsmöte inte kunde hållas som planerat den 28 mars. Mötet hölls i stället den 5 september. En hel del av den för år 2020 planerade verksamheten kunde inte hållas.

 • Den 25 januari ordnades ett tillfälle där Raili Hake presenterade sin bok Vård i livet och döden.
 • Årsmötet, som var planerat till den 28 mars, hölls den 5 september.
 • I april inhiberades påskfesten i Karis. Festen ordnas traditionellt tillsammans med Kristensamfundet.
 • Tack vare att restriktionerna gällande coronapandemin lättades kunde den meditativa retreaten After Image arrangeras som planerat på veckan 30 i Ålands östra skärgård, i fiskarbyn Programmet bestod av eutoni, målning och teckning, sociala övningar samt växtbetraktelse. Retreatens första dag ägnades åt en båtexkursion till ett ytterskär i Bottenviken.
 • Antroposofiska Sällskapets årsmöte hölls den 5 september i Helsingfors.
 • 100 år av Antroposofisk läkekonst firades tillsammans med Antroposofisen lääketieteen yhdistys och Suomen Antroposofinen Liitto i Tammerfors i form av en gemensam Mikaelifest den 3-4 oktober
 • Tillsammans med Juhlatoimikunta ordnades en Allhelgonasammankomst den 17 oktober med Lars Karlsson som föredragshållare.
 • Adventsfesten tillsammans med Juhlatoimikunta den 5 december inhiberades.

Oklarheterna kring fördelningen av kostnaderna för lägenheten Nylandsgatan 25 A 4 har periodvis lett till rätt intensiva kontakter med Suomen Antroposofinen Liitto ry. Sällskapet har inte i allt kunnat godkänna de nya förslag Liitto har lagt fram vilket lett till att man strävat efter att nå en lösning utgående från det hittills gällande avtalet från år 2013 som grund. Det har gällt att komma överens om en ny fördelning av de kostnader lägenheten för med sig. Framtida förhandlingar under år 2021 fastställer detta. Suomen Antroposofinen Liitto har för år 2020 betalat en förhöjd hyreskompensation enligt överenskommelsen från i fjol.

Från husbolagets, Asunto Oy Uudenmaankatu 25, sida har man påpekat att lägenheten 25 A 4 i deras förteckning över ägare endast har ett namn: Suomen Antroposofinen Liitto ry. Denna olägenhet kommer att under år 2021 redas ut så att Antroposofiska Sällskapet i Finland – Suomen Antroposofinen Seura rf också antecknas som ägare med den rätta andelen av de till besittning av lägenheten berättigande aktierna.

Diskussioner med Stiftelsen för Antroposofiskt arbete i Svenskfinland har skett gällande överflyttningen av Antroposofiska Sällskapets aktieinnehav på SEB. Harry Eklundh har konsulterats och mot slutet av året hade man en båda parter tillfredsställande lösning tillhanda. Överföringen av aktierna sker under år 2021.

Ett aktivt samarbete med Kristensamfundet har fortsatt och ett samarbete med Suomen Antroposofinen Liitto har också börjat växa fram, speciellt med Juhlatoimikunta i samband med årstidsfesterna.  Antroposofiska Sällskapet i Finland – Suomen Antroposofinen Seura rf. har eftersträvat gränsöverskridande verksamheter, också ur språklig synvinkel.

Fria högskolan för andevetenskap

Klasstimmar för medlemmar i den Fria högskolan för andevetenskap har hållits i Nylandsgatans sal i Helsingfors på svenska och tyska, respektive en söndag i månaden. Klassansvarig för tyska timmarna är Anja Riska och för svenska klasstimmarna Pia Teckenberg-Jansson.

Klassläsning på svenska i Ekenäs har fortsatt en gång i månaden i Mikaelskolans utrymmen under ledning av klassansvariga Laura Aarnio-Friman och Leena Westergrén.

I Vasa lästes klasstimmar på svenska en gång i månaden. Klassansvarig var Annika Martikainen.

Verksamhetsberättelse för Helsingforsregionen

Den tvåspråkiga arbetsgruppen har under året kommit samman varannan tisdag för att bearbeta Rudolf Steiners karmaföredrag. Deltagare 2–5 personer. På grund av Coronarestriktioner har flera sammankomster fallit bort.

Antroposofiska sällskapets bibliotek med en fullständig samling av Rudolf Steiners verk, föredrag samt övrig antroposofisk litteratur, finns till förfogande måndag eftermiddagar på Nylandsgatan i Helsingfors.

Verksamhetsberättelse för Vasaregionen

PARSIFAL-gruppen, en öppen antroposofisk studiegrupp. Vi hade som avsikt att träffas  en söndag per månaden för att under året arbeta med  temat ”Änglar, Ärkeänglar och Tidsandar i vår tid”. Under Corona-tiden har vi dock träffats mera sällan och under hösten väntat på säkrare tider. Vi har träffats på Vaasan Antroposofinen yhdistys lokal vid biblioteket. i Vasa. Närvarande 3–5 pers.

Kontaktperson har varit Marlene Nyström.

Verksamhetsberättelse för Västnyland

I Odiliagruppen har vi arbetat med Rudolf Steiners Lukasevangeliet och Sergej O Prokofjev’s Förlåtelsens ockulta betydelse. Medkänslan och förlåtelsen berörde oss djupt.
Odiliegruppen har sammankommit onsdagar kl. 19.00. Som kontaktperson fungerar Anneli Graeffe.

Verksamhetsberättelse för Åland
Studiegruppen har träffats en gång per månad under coronatiden. Vi har olika behandlat ämnen. Gruppen i sin helhet studerar häften skrivet av Frank Linde om Antroposofisk epidemiologi. På hösten 2021 börjar vi med en ny bok. Vi har också fördjupat oss i mysteriedramerna genom att via video följa Goetheanums grupp under deras övningar av dramat och deras föreläsningar om det. Detta och eurytmi fortsätter vi med också under hösten. Vi har också förberett oss för Mikaelseminariet på Åland år 2022.

Raili Hake fungerar som kontaktperson för gruppen.


Antroposofiska Sällskapet i Finland-Suomen Antroposofinen Seura rf

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. – 31.12.2019

Styrelsens sammansättning

Katharina von Fircks
Raili Hake
Annika Martikainen
Thomas Dahlström, sekreterare till den 30 mars 2019
Kirsi Sundholm, sekreterare från den 1 april 2019
Pia Teckenberg-Jansson, ordförande 1 januari till den 30 mars 2019
Thomas Dahlström, ordförande 30 mars till 31 december 2019

 

Suppleanter
Eva Dahlström och kassören Yvonne Österlund

Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen för Antroposofiska Sällskapet i Finland sammanträtt 6 gånger.
Enligt styrelsens tidigare beslut följer verksamhetsåret hädanefter kalenderåret.

 

 • Den 10 februari deltog Antroposofiska Sällskapet i programmet för de Antroposofiska vinterdagarna i Helsingfors med arbetsgruppen Musik och berättande.
 • Den 23.2 besökte Finlands nya generalsekreterare, biodynamiker Henri Murto oss i Vasa med temat ”Jordbruket i medvetenhetstidsåldern”. Föredraget ordnades i samarbete med Vaasan Antroposofit ry. i antroposofernas lokal.
 • Henri Murto besökte Raseborg den 9 mars. Mötet hölls i Mikaelskolan i Ekenäs. Representanter för de olika antroposofiska verksamheterna i Västnyland samlades för att träffa den nyvalda generalsekreteraren.
 • Den 30 mars samlades Antroposofiska Sällskapets medlemmar för årsmöte som denna gång hölls i Helsingfors. I årsmötet deltog 15 medlemmar. Ordföranden Pia Teckenberg-Jansson avtackades. Thomas Dahlström valdes till ny ordförande.
 • En fin och stämningsfull påskfest anordnades i Karis tillsammans med Kristensamfundet på barnträdgården Solgården-Aurinkotarha den 21 april. Den ännu under renovering varande Solgården fick på detta sätt en fin och värdig invigning.
 • Den 26–28 april hölls de nordiska styrelserna sitt möte, denna gång i Oslo. Antroposofiska Sällskapet representerades av två styrelsemedlemmar.
 • En Mikaelifest hölls den 5 oktober i Helsingfors i samarbete med Juhlatoimikunta och Eurytmiskolan. Pekka Asikainen, präst i Kristensamfundet höll ett föredrag med rubriken ”Draken och dess besegrare”. Pia Teckenberg-Jansson och Pekka Asikainen stod för festens musikaliska innehåll.
 • Generalsekreterare Henri Murto besökte Åland den 25–27 oktober.
 • Tillsammans med Juhlatoimikunta ordnades en allhelgonafest den 16 november med musik, eurytmi och minnestal. Harri Salmisto, präst vid Kristensamfundet talade.
 • Tillsammans med Juhlatoimikunta och Eurytmiskolans elever ordnades en adventsfest den första december.

 

Under år 2019 fick processen gällande Antroposofiska Sällskapets delägarskap i lägenheten Nylandsgatan 25 A 4 ett lyckligt slut då transport av aktiebreven undertecknades av ordförandena för Antroposofiska Sällskapet i Finland rf. och Suomen Antropsofinen Liitto ry. Aktierna som berättigar till besittning av lägenheten hade blivit oöverförda på de nya ägarna vid köpet som skedde den 21 juni 1973. Nästan på dagen, 46 år efter köpet blev detta missförhållande rättat.

Ett aktivt samarbete med Kristensamfundet har fortsatt och ett samarbete med Suomen Antroposofinen Liitto har också börjat växa fram, speciellt med Juhlatoimikunta i samband med årstidsfesterna.  Antroposofiska Sällskapet i Finland har eftersträvat gränsöverskridande verksamheter också ur språklig synvinkel.

Vid utgången av år 2019 hade Antroposofiska sällskapet 61 medlemmar.

 

Fria högskolan för andevetenskap

Klasstimmar för medlemmar i den Fria högskolan för andevetenskap har hållits i Nylandsgatans sal i Helsingfors på svenska och tyska, respektive en söndag i månaden. Klassansvarig för tyska timmarna är Anja Riska och för svenska klasstimmarna Pia Teckenberg-Jansson.

Klassläsning på svenska i Ekenäs har fortsatt en gång i månaden i Mikaelskolans utrymmen under ledning av klassansvariga Laura Aarnio-Friman och Leena Westergrén.

I Vasa lästes klasstimmar på svenska en gång i månaden. Klassansvarig var Annika Martikainen.

 

Verksamhetsberättelse för Helsingforsregionen

Den tvåspråkiga arbetsgruppen har under året kommit samman varannan tisdag för att bearbeta Rudolf Steiners karmaföredrag. Deltagare 2–5 personer.

Antroposofiska sällskapets bibliotek med en fullständig samling av Rudolf Steiners verk, föredrag samt övrig antroposofisk litteratur, finns till förfogande måndag eftermiddagar på Nylandsgatan i Helsingfors.

 

 

Verksamhetsberättelse för Vasaregionen

PARSIFAL-gruppen, en öppen antroposofisk studiegrupp, har arbetat på söndagar en gång i månaden med temat ”Änglar, Ärkeänglar och Tidsandar i vår tid”. Vi har träffats i Antroposofernas lokal vid biblioteket. i Vasa. Närvarande 3–5 pers.

Kontaktperson har varit Marlene Nyström.

 

 

Verksamhetsberättelse för Västnyland

Odiliegruppen
Vi arbetade under våren med Ledsatserna av Rudolf Steiner. På hösten har föredragsserien Lukasevangeliet studerats. Odiliegruppen har sammankommit onsdagar kl. 19.00. Som kontaktperson fungerar Anneli Graeffe.

 

Verksamhetsberättelse för Åland
Studiegruppen för Sällskapets medlemmar har träffats varannan vecka. Ämnet för studierna har bland annat varit Grundstensmeditationen.

Studiegrupp med eurytmi har samlats varannan vecka. Vi har också haft olika biövningar som hemläxa.

Raili Hake har fungerat som kontaktperson.

Rulla till toppen