Händelsekalender

Händelser som varit

Inbjudan till påskfest.

Inbjudan till påskfest.

Påsksöndagen den 21.4 2019

Vi samlas till Människovigningens handling kl.9.00  på Solgården Aurinkotarha i Karis.
Adress: Centralgatan 31. Ingång från gården.

Därefter firas Påskträdgård med påsksaga kl. 10.15 tillsammans med barn och vuxna.

Kaffe, påskbröd och musik avslutar festen.

Det står var och en fritt att inleda påskmorgonen vid Källviken, där man kan hämta sitt eget påskvatten ur Dagmars källa.

 

Anmäl ditt deltagande före den 15.4.2019

Virve Weckström:             virve.weckstrom@gmail.com
Eva Dahlström:                evadahlstrom@gmail.com
Sofia Hallgren:                 sofia.weckstrom@hotmail.com

Varmt välkomna!

arr. Antroposofiska Sällskapet rf. och Kristensamfundet i Finland

Antroposofiska sällskapets ÅRSMÖTE, lördagen den 30 mars 2019  kl. 13.30 i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4.
Alfa Omega berättar om äldreboende-projektet i Raseborg.

Antroposofiska Sällskapet i Finland-Suomen Antroposofinen Seura rf

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 25.3. – 31.12.2018

Styrelsens sammansättning: ordinarie medlemmar
Thomas Dahlström
Katharina von Fircks
Raili Hake
Annika Martikainen
Kirsi Sundholm
Pia Teckenberg-Jansson   ordförande
Suppleanter:  Eva Dahlström och kassören Yvonne Österlund

Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen för Antropofiska Sällskapet i Finland sammanträtt 6 gånger.  Enligt styrelsens beslut följer verksamhetsåret hädanefter kalenderåret. Beslutet trädde i kraft efter årsmötet och således är verksamhetsåret 2018 lite kortare.
Verksamhetsåret har formats av årstidsfester: en fin och stämningsfull påskfest i Ekenäs med besök vid Dagmars källa i arla morgonstund, Mikaelfesten som denna gång firades i samband med Parsifal-gruppens 100 års jubileum i Vasa och en adventsfest med eurytmiföreställning av eurytmiskolans elever ordnades i Helsingfors. Dessutom
ordnades i samarbete med Juhlatoimikunta en värdig minnesfest för de döda vid Allhelgona med musik, eurytmi och minnestal.
I april åkte 3 representanter för Sällskapets styrelse; Raili Hake, Eva och Thomas Dahlström till de Nordiska styrelsernas möte i Köpenhamn.
I slutet av juli kom antroposofer från hela Finland samman till de antroposofiska sommardagarna Tammerfors. Temat för dagarna var den federalistiska attityden med Ueli Hurter från Schweiz som huvudföreläsare. Tre arbetsgrupper genomfördes på två språk (fi-sv): Naturbetraktelser, Europeiskt finansieringsinitiativ och Hur organisera Alfa Omegas äldreboende.
I medlet av augusti ordnades i Kimito på Tietoisuuden tila en mycket lyckad After imageretreat med 9 deltagare i Sällskapets regi. Deltagarna stod själva för alla kostnader.

Sällskapets styrelse har haft endast ett gemensamt möte med Suomen antroposofinen Liitto i april. Där diskuterade vi om kommande gemensamma evenemang: Parsifal gruppens 100 års jubileum i Vasa, om sommarseminariet med Ueli Hurter i Tammerfors och den för år 2019 planerade Mikaelifesten. Den absolut största frågan under året har
dock varit oklarheter angående ägandet av Nylandsgatans lägenhet.

Då Sällskapets styrelse i februari 2018 förberedde sig för sitt årsmöte ville man också införskaffa uppgifter om lägenheten på Nylandsgatan; eventuella renoveringar, värdetav aktierna mm. I detta sammanhang fick vi veta att lägenheten var registrerad i husbolaget enbart i Suomen Antroposofinen Liittos namn. Vi deltog då genast i
husbolagets möte, presenterade oss som den andra ägaren och vände oss till SEB-banken för att ta oss en titt på både köpebrevet från 1973 samt aktieförteckningen. Då uppenbarades att köpebrevet visserligen var skrivet i båda föreningarnas rätta namn: Antroposofiska Sällskapet i Finland rf och Suomen Antroposofinen Liitto, köpesumman
var korrekt betald och transaktionen bevittnad men att aktierna inte var överförda. Aktierna stod fortfarande i de tidigare ägarnas namn. Vi kontaktade Liitto, den gemensamma revisorn samt vår bokförare m.fl. och satt igång
ett intensivt sökande efter orsaken till denna försummelse. Många mappar i källaren granskades, material hittades an efter. Rörande noggranna, också handskrivna berättelser på rutigt papper gav en bild av idogt arbete under stor stress med många problemställningar, men med en klar kämparanda. Sällskapets och Liittos sekreterare
jobbade tydligen i gott målmedvetet samförstånd för att uppnå målet att kunna köpa Nylandsgatan 25 A 4, vilket man också lyckades med. Sällskapets bokförares värdefulla sammandrag av alla år 2018 upphittade dokument i
Sällskapets förvar, från åren 1973 framåt kunde sedan ges vidare till Liitto. Sällskapet har i alla skeden informerat Liitto om framstegen i processen. Senare insåg man att juridisk hjälp behövdes och nu lever vi i förhoppningen att med Liitto igen komma överens om ägandeförhållandet, att aktierna kan överföras och Sällskapet rättmätigt
blir inskriven som ägare till lägenheten. Denna goda nyhet hoppas vi att båda sällskapen kunde berätta för sina medlemmar vid vårens kommande respektive årsmöten.

Medlemsantalet i Antroposofiska sällskapet är 66. Två medlemmar har sagt upp sitt medlemskap och en ny har tillkommit.

Fria högskolan för andevetenskap

Klasstimmar för medlemmar i den Fria högskolan för andevetenskap har hållits i Nylandsgatans sal i Helsingfors på svenska och tyska, respektive en söndag i månaden. Klassansvarig för de tyska timmarna har varit Anja Riska tillsammans med Marina Reuter fram till hösten 2018. De svenska klasstimmarna har hållits under ledning av
Marina Reuter och från och med hösten 2018 av Pia Teckenberg-Jansson.

Klassläsning på svenska i Ekenäs har fortsatt en gång i månaden i Mikaelskolans
utrymmen under ledning av klassansvariga Laura Aarnio-Friman och Leena Westergrén.

I Vasa träffas medlemmar ca 1 gg/mån under vintertid till klassläsning. Klassansvarig : Annika Martikainen.

Verksamhetsberättelse för Helsingforsregionen

Den tvåspråkiga arbetsgruppen har under året fortsatt sina sammankomster på Nylandsgatan varannan tisdag för att bearbeta Rudolf Steiners karmaföredrag. Deltagare 3-7 personer.
Under året har styrelsemedlemmar gjort enstaka besök hos äldre medlemmar i Helsingforsregionen.
Antroposofiska sällskapets bibliotek med en fullständig samling av Rudolf Steiners verk, föredrag samt övrig antroposofisk litteratur, finns till förfogande på Nylandsgatan i Helsingfors måndag eftermiddagar 17-19 då bibliotekarie på plats, vardagar kl 10-14 betjänar kansliets personal.

Verksamhetsberättelse för Vasa regionen

Parcifalgruppen, en öppen antroposofisk studiegrupp i antroposofi har träffats en gång i månaden, söndagar i Vaasan antroposofit ry:s lokal. Sammankallaren har varit Marlene Nyström. Under året har gruppen studerat Parcifal-legenden och vi har förberett oss för vår 100-års fest på hösten. Deltagarantalet har varit 2-5 pers/gång.
Medlemmar i gruppen deltar och samarbetar med den finska föreningen, Seppo-studiegruppen och firandet av Årstidsimaginationer. Även medlemmar från den finska gruppen deltar i Parcifal-gruppens arbete.

Parcifal 100-årsfest i Vasa den 6.10

Parcifalgruppen registrerades som zweig (studiegrupp) i den nya Antroposofiska Sällskapet i Berlin den 6.11.1918 och är en av de äldsta studiegrupperna i Norden och eventuellt hela Europa. Festen ordnades i samarbete med Antroposofiska Sällskapet och Suomen Antroposofinen Liitto med Parcifal-gruppen som praktisk arrangör. Vaasan
Antroposofinen yhdistys ry deltog i de praktiska arrangemangen och marknadsförde festen i trakten.
Festen hölls på Rudolf Steinerskolan i Vasa med föredrag av Bjarne Edberg, präst i Kristensamfundet i Stockholm med temat ”Narren som blev Gralskonung” och historikern, forskaren Esa Ristilä med rubriken ”Hur Antroposofin kom till Finland,  Parcifalgruppens början”. Parcifal-temat i Wagners musik presenterades av Pekka
Asikainen, pianist och präst i Kristensamfundet.
I festen deltog ca 30 personer och noterades av Vasabladet med en intervju och artikel.

Verksamhetsberättelse för Västnyland

Under år 2018 höll Antroposofiska Sällskapet sitt årsmöte i Karis, på barnträdgården Solgården Aurinkotarha. Odiliegruppen har arbetat med Ledsatserna av Rudolf Steiner. Från hösten har Odiliegruppen sammankommit onsdagar kl 19. Som kontaktperson har fungerat Anneli Graeffe.

Verksamhetsberättelse för Åland

Studiegruppen varannan vecka, studier bland annat i Grundstensmeditationen samt  fördjupning i ämnet med eurytmiövningar. En annan studiegrupp har också samlats varannan vecka för att diskutera aktuella ämnen. Raili Hake har varit kontaktperson.

After Image meditationsretreat på Kimitoön 15.-19.8.2018

Vi fördjupade oss i Steiners föredrag: Evolution, Involution und Schöpfung aus demNichts hållen i Berlin 17.6.1909. Gemenskapen och det individuella inre arbetet hjälper oss även att se vårt dagliga liv och våra människorelationer i ett andligt och större sammanhang. Därmed skapas en ny grund för vår sociala tillväxt och utveckling. After Image meditationsretreaten var öppen för alla som önskar arbeta med sin inre utveckling. Som ledare fungerade Raili Hake, Maria Sannamo och Pia Teckenberg-Jansson. Som tradition har det gemensamma konstnärliga varit sång med Pia och eurytmi med Raili. Retrearten hade 9 deltagare varav 6 nya. Fortsättning önskades av
alla nya deltagare.

Yksisarvinen ja ihmisen aistit –  Enhörningen och människans sinnen.
Föredrag med Marina Reuter, måndagen den 25.3.2019 kl. 19.00.
Föredraget hålls under en av Suomen Antroposofinen Liittos medlemskvällar.

te med generalsekreteraren Henri Murto lö 9.3.2019 kl 11-14 på Mikaelskolan i Ekenäs. 

 Program
Kl 10.45-11.15 Kaffe
11.15-12.00 Rundvandring och presentation av skolan och barnträdgården Rosengården samt köket med hänsyn till barnen och miljön och föräldraarbetet.
12.00-12.45  Presentationer av de olika verksamheterna.
– Barnträdg
ården Solgården Aurinkotarha i Karis
– Stella Nova utbildningen på Mikaelskolan
– Kristensamfundet i regionen
– studiegruppen 
Odilia
– H
ögskolearbetet inom den Fria högskolan för andevetenskap
– M
ålningsimpulsen ljus-mörker-färg
– Alfa Omega Raseborg
– Biografiarbete och utbildning
– Presselmassage
– Antroposofiska Stiftelsens verksamhet.

12.45-13.15 Lunch
13.15 Henri Murto berättar om arbetet i Goetheanum. Samtal och frågor.
Kl 14.00 Mötet avslutas, hemfärd

ADVENTSFEST

Marita Karlsson. Gul röd gest

den 2 december kl. 15.00

Program:

Musik med pianisten Henna Helasvuo
Välkomsthälsning
Tredjeårets elever i eurytmiskolan:
Musik med eurytmi
Ljudeurytmi
Musikeurytmi

Kaffeservering
Varmt välkommen!

Allhelgonadagens minnesfest
Katharina von Fircks

Allhelgonadagens minnesfest av de avlidna hölls lördagen den 10.11 i Helsingfors.
Förverkligandet av den minnesvärda och stämningsfulla tillställningen sköttes i smidigt
samarbete mellan Suomen Antroposofinen Liitto/Juhlatoimikunta och Antroposofiska
Sällskapet i Finland r.f.
Wilhelm Appls eurytmi framförande av Halleluja förhöjde stämningen med sin andlig
skönhet, Pia Teckenberg-Janssons sfäriskt klingande metallinstrument och lyrans
lyriska toner upplevdes i andaktsfull tystnad. Vi mindes gemensamt de under det
gångna året avlidna och Marja Mannaberg påminde i vackra ord om hur viktigt det är att
minnas och umgås med våra närmaste i den andliga världen.

ALLHELGONADAGEN.

Lördagen den 10.11.2018 kl. 15.00

Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors 

PROGRAM:

Gong                                              Pia Teckenberg-Jansson

Minnesord för de döda        EilaVäisänen

Lyra                                               Pia Teckenberg-Jansson

Halleluja                                   Eurytmigrupp under ledning av Wilhelm Appli

Inledningsord till minnet av de avlidna  Maria Mannaberg

Vi minns de avlidna

Halleluja                                   Eurytmigrupp under ledning av Wilhelm Appli

Lyra.                                           Pia Teckenberg-Jansson

Minnesord för de döda       EilaVäisänen

Gong                                           Pia Teckenberg-Jansson

Kaffe- och teservering         Katharina von Fircks och Eeva-Liisa Pesonen

Arrangör:                                   Suomen Antroposofinen Liitto/Juhlatoimikunta

Ett stort tack till Parsifalgruppen i Vasa för Parsifalseminariet som ordnades i samband med gruppens 100-årsjubileum.
Ett stort tack också till de inbjudna festtalarna: forskaren Esa Ristilä som gav en bild av de första åren av antroposofi i Finland, prästen och parsifalforskaren Bjarne Edberg som talade om Parsifal och den moderna människans utvecklingsväg och musikern och prästen Pekka Asikainen som berättade om och framförde delar av Wagners opera Parsifal.

För den som djupare vill bekanta sig med ämnet rekommenderas Michael Debus bok, ”Parsifal – myten om den moderna människan”, som recenseras i tidningen Forum Antroposofi nr. 2/2018 (länk)

Möte med generalsekreterare Henri Murto

Antroposofiska Sällskapets medlemmar inbjuds till ett samtal med generalsekreterare Henri Murto lördagen den 13.10.2018 kl. 11.00-13.00 i Sällskapets lokaliteter på Nylandsgatan 25 A i Helsingfors. Mötet inleds med kaffe och tilltugg, därefter diskussion där aktuella frågor tas upp och där ordet är fritt.

Välkomna!

JUBILEUMSFEST 6.10.2018 i Vasa

AFTER IMAGE MEDITATIONSRETREAT PÅ KIMITOÖN 15.-19.8.2018

Genom att arbeta med efterbilder (After Image) kan vi öppna och fördjupa upplevelsen av verkligheten och nuet. Vi arbetar mycket med olika sinnen bl.a. synsinnet, hörselsinnet, smaksinnet samt med varseblivning och medvetande. Dessutom har vi möjlighet att göra eurytmi och uppöva balanssinnet och rörelsesinnet.

Vi kan finna nya insikter genom att tillsammans diskutera och eftersinna inre upplevelser.

Vi får möjlighet till att starkare erfara den andliga och översinnliga verkligheten som i stillhet döljer sig bakom de verkliga upplevelserna vi får genom våra sinnen. Naturen och naturfenomenen bereder oss möjlighet till ett medvetet skådande av naturens andliga grund då vi i lugn och ro betraktar, begrundar och upplever. På det här sättet kan vi utveckla en förmåga att läsa i ”naturens bok”, som Rudolf Steiner talar om i ett karmaföredrag (1.8.1924). Vi fördjupar oss också i Rudolf Steiners föredrag: Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts hållen i Berlin 17.6.1909.

Gemenskapen och det individuella inre arbetet hjälper oss även att se vårt dagliga liv och våra människorelationer i ett andligt och större sammanhang. Därmed skapas en ny grund för vår sociala tillväxt och utveckling.

After Image meditationsretreaten är öppen för alla som önskar arbeta med sin inre utveckling. Som ledare fungerar Raili Hake, Maria Sannamo och Pia Teckenberg-Jansson.

Gemensamma konstnärliga övningar i musik/sång leds av Pia och i eurytmi av Raili.
Övernattning sker i enkelrum. Maten inskaffar och gör vi tillsammans. Kostnad 100 euro.

Frågor och anmälningar till Raili Hake, raili.hake(at)vardilivet.ax

Arrangör: Antroposofiska Sällskapet i Finland rf.

AFTER IMAGE MEDITAATIORETRIITTI KEMIÖN SAARESSA 15.-19.8.2018

After Image työskentelyssä avaudumme vallitsevan todellisuuden ja nykyhetken syvemmälle kokemiselle. Työskentely pitää sisällään runsaasti aistiharjoituksia: katsomista/näkemistä, kuuntelua/kuulemista, maistamista/makujen tiedostamista sekä tasapainon ja liikkeen harjoittamista eurytmian avulla.

Yhteiset ryhmätilanteet ja sisäisiä kokemuksia avaavat keskustelut luovat mahdollisuuden uusille oivalluksille. Yhdessä työskennellen voimme vahvistua siinä kokemuksessa, että aistihavainnon kautta välittyvän todellisuuden taakse kätkeytyy henkisen todellisuuden laajalle ulottuva hiljainen/yliaistinen todellisuuden osa. Luonnonilmiöiden ja luontokohteiden äärellä tapahtuva hiljentyminen ja jälkivaikutelmien tunnistaminen avaavat mahdollisuuden luonnon henkisen perustan tietoiselle näkemiselle. Näin voimme saavuttaa Rudolf Steinerin karmaesitelmässä (1.8.1924) mainitseman kyvyn lukea ”luonnon kirjaa” kokien ja tiedostaen. Työskentelemme myös Rufolf Steinerin esitelmän parissa jonka hän piti Berliinissä 17 kesäkuuta 1909 nimeltään: Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts.

Yhdessäolo ja yksilöllinen sisäinen työskentely auttavat meitä asettamaan myös jokapäiväisen elämämme ja siinä ilmenevät ihmissuhteet laajempaan henkiseen yhteyteen. Tämä luo uudenlaisen perustan sosiaaliselle kasvullemme ja kehityksellemme.

After Image meditaatioretriitti on avoin kaikille, jotka haluavat työskennellä oman sisäisen kehityksensä hyväksi. Retriitin vetäjinä toimivat Raili Hake, Maria Sannamo ja Pia Teckenberg-Jansson. Taiteellisena työskentelynä on Pian ohjaama laulu ja lyran soitto ja Railin ohjaama eurytmia.

Yövymme kaikki yhden hengen huoneissa. Maksu 100 €. Ruoan teemme yhdessä.

Kysymyksiä ja ilmoituksia Maria Sannamo, maria.sannamo(at)elisanet.fi

Järjestäjä: Antroposofiska Sällskapet i Finland rf.

SOMMARSEMINARIUM I TAMMERFORS DEN.27-29.7.2018

Seminariet bygger på interaktiva föredrag och arbetsgrupper. Den gästande föreläsaren och ledaren för arbetet är Ueli Hurter. Ueli kommer från centret L´Aubier i Schweiz och han är en av ledarna inom Goetheanums sektion för lantbruk.

Föredragen hålls på engelska och översätts till finska.

Sommarseminariet är en fortsättning på tregreningsfrågor, som började under vinterseminariet. Den tredje delen kommer att äga rum den 8.–10. februari 2019. Besökande föreläsare är Gerald Häfner.

Mer information om svenskspråkiga arbetsgrupper:
Virve Weckström, virve.weckstrom(at)gmail.com, tel. 0400 127174.

Seminariets program och annan information om seminariet hittar du genom att klicka här

PÅSKFEST

Antroposofiska Sällskapets påskfest i samarbete med Kristensamfundet

En högtidlig stämning rådde den tidiga morgonen vid Källviken i Ekenäs där isen låg över havet. Höga furor stod i stillhet och tystnaden var påtaglig. En eld brann vid stora stenblock nere vid stranden. Där berättades påsksagan. Över 20 människor hade samlats vid sagostunden och åldersfördelningen var mellan 3 och 80 år.

Barnen leddes till tonerna av ett klangspel in under en ålderstigen gran där en doftande korg med nybakta små påskbröd väntade dem.

Påskvattnet hämtades ur Dagmars källa och vandringen genom skogen avslutade delen vid källan. På Mikaelskolan hade en påskträdgård dukats upp. Lasse Karlsson och Thomas Dahlström spelade tillsammans (gitarr och violin) och därefter fick barnen höra påskevangeliet i kyrkan. Sedan följde Människovigningens handling.

Kaffe, påskvatten, rödfärgade ägg, ett vackert påskbröd och pasha inmundigades och avslutade festen. Då den gemensamma påskpsalmen klingat ut var påskfesten slut.

Färgerna som inramade högtiden var silke i grönt och rött Kristensamfundets påskfärger. Därtill underbara gula liljor.

En påskstämning i gott samarbete mellan Sällskapet och Kristensamfundet.

Inbjudan till påskfest vid Dagmars källa.

Påsksöndagen den 1 april 2018 kl. 8.00

Välkommen att delta i Antroposofiska Sällkapets påskfest ute i naturen invid Dagmars källa i Ekenäs.
Vi samlas vid Källvikens parkering kl 8.00 Tillsammans vandrar vi till källan.
Festen inleds med en påsksaga. Därefter inbjuds alla att fylla sina medhavda kärl med friskt påskvatten ur källan.

Människovigningens handling hålls kl. 10.00 i Mikaelskolan.

Kaffe, påskbröd och musik avslutar festen.
Anmäl ditt deltagande före den 23.3.2018.
Virve Weckström: virve.weckstrom(at)gmail.com
Eva Dahlström: evadahlstrom(at)gmail.com

Varmt välkomna!  arr. Antroposofiska Sällskapet i Finland rf.  arr. Kristensamfundet i Finland

CALENDULA – OMVÅRDNAD SOM BERÖR

Länk till hela programmet här

Vattenbehandlingar och terapeutiska bad, Pirkko Tolmunen, pe-la 2.-3.3.18. Kursavgift: 100€.
Anmälning och information: Virve Weckström p. 0400 127 174, virve.weckstrom(at)gmail.com.

Näringens betydelse under livets gång, Maria Sannamo, pe-la 27.-28.4.18.
Anmälning och information: stella.nova(at)hotmail.com.

OBS! På hösten 2018 planeras ett seminarium ‘Om vården i livets slutskede’.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2018

Välkommen till Antroposofiska Sällskapets årsmöte som hålls i Karis på Solgården Aurinkotarha, Katarinagränd 3 A 2, söndagen den 25. mars 2018 kl. 13-16.

Vi ber er vänligen anmäla deltagandet senast 20.3.2018 till Pia T-J: tel. 0400-449550 / pia.teckenberg(at)kolumbus.fi eller Eva D: tel. 0405261496 / evadahlstrom(at)gmail.com

Före mötet rekommenderar vi besök på Elverket i Ekenäs där utställningen Vinterklassiker med verk av Eva Törnwall-Collin pågår sista dagen kl. 11-17.

Vid mötet behandlas de i stadgarna § 9 omnämnda ärenden.

Kaffeservering

SKILSMÄSSOBARNENS REHABILITERING GENOM KONSTTERAPIN

Läkare Erik van Mansvelt (Stockholm), konstterapeut Martin Gull och der. Maija Pietikäinen berättar med bilder om ett forskningsprojekt i Lahtis steinerskola 2016 (delvis på svenska, översätts till finska) Program

Tid: Onsdag 21.3.2018 kl. 19.30 – 21.00
Plats: Rudolf Steinerskolan, Lärkträdsvägen 6, 00270 Helsingfors
Inträde: 10 €
Arrangör: Antroposofiska Sällskapet i Finland r.f.

EROLASTEN KUNTOUTUS TAIDETERAPIAN AVULLA

Lääkäri Erik van Mansvelt (Tukholma), taide-terapeutti Martin Gull ja yht.tri Maija Pietikäinen kertovat kuvien kera Lahden steiner-koulussa 2016 toteutetusta tutkimusprojek-tista (osin ruotsiksi, suomennetaan)  Ohjelma
Aika: Ke 21.3.2018 klo 19.30-21.00
Paikka: Rudolf Steiner-koulu, Lehtikuusentie 6, 00270 Helsinki
Oviraha: 10 €
Järjestäjä: Antroposofiska Sällskapet i Finland r.f.