Välkommen till Antroposofiska Sällskapet i Finland - Antroposofiska Sällskapet i Finland

Välkommen till Antroposofiska Sällskapet i Finland

AFTER IMAGE MEDITATIONSRETREAT PÅ KIMITOÖN 15.-19.8.2018

Genom att arbeta med efterbilder (After Image) kan vi öppna och fördjupa upplevelsen av verkligheten och nuet. Vi arbetar mycket med olika sinnen bl.a. synsinnet, hörselsinnet, smaksinnet samt med varseblivning och medvetande. Dessutom har vi möjlighet att göra eurytmi och uppöva balanssinnet och rörelsesinnet.

Vi kan finna nya insikter genom att tillsammans diskutera och eftersinna inre upplevelser.

Vi får möjlighet till att starkare erfara den andliga och översinnliga verkligheten som i stillhet döljer sig bakom de verkliga upplevelserna vi får genom våra sinnen. Naturen och naturfenomenen bereder oss möjlighet till ett medvetet skådande av naturens andliga grund då vi i lugn och ro betraktar, begrundar och upplever. På det här sättet kan vi utveckla en förmåga att läsa i ”naturens bok”, som Rudolf Steiner talar om i ett karmaföredrag (1.8.1924). Vi fördjupar oss också i Rudolf Steiners föredrag: Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts hållen i Berlin 17.6.1909.

Gemenskapen och det individuella inre arbetet hjälper oss även att se vårt dagliga liv och våra människorelationer i ett andligt och större sammanhang. Därmed skapas en ny grund för vår sociala tillväxt och utveckling.

After Image meditationsretreaten är öppen för alla som önskar arbeta med sin inre utveckling. Som ledare fungerar Raili Hake, Maria Sannamo och Pia Teckenberg-Jansson.

Gemensamma konstnärliga övningar i musik/sång leds av Pia och i eurytmi av Raili.
Övernattning sker i enkelrum. Maten inskaffar och gör vi tillsammans. Kostnad 100 euro.

Frågor och anmälningar till Raili Hake, raili.hake(at)vardilivet.ax

Arrangör: Antroposofiska Sällskapet i Finland rf.

AFTER IMAGE MEDITAATIORETRIITTI KEMIÖN SAARESSA 15.-19.8.2018

After Image työskentelyssä avaudumme vallitsevan todellisuuden ja nykyhetken syvemmälle kokemiselle. Työskentely pitää sisällään runsaasti aistiharjoituksia: katsomista/näkemistä, kuuntelua/kuulemista, maistamista/makujen tiedostamista sekä tasapainon ja liikkeen harjoittamista eurytmian avulla.

Yhteiset ryhmätilanteet ja sisäisiä kokemuksia avaavat keskustelut luovat mahdollisuuden uusille oivalluksille. Yhdessä työskennellen voimme vahvistua siinä kokemuksessa, että aistihavainnon kautta välittyvän todellisuuden taakse kätkeytyy henkisen todellisuuden laajalle ulottuva hiljainen/yliaistinen todellisuuden osa. Luonnonilmiöiden ja luontokohteiden äärellä tapahtuva hiljentyminen ja jälkivaikutelmien tunnistaminen avaavat mahdollisuuden luonnon henkisen perustan tietoiselle näkemiselle. Näin voimme saavuttaa Rudolf Steinerin karmaesitelmässä (1.8.1924) mainitseman kyvyn lukea ”luonnon kirjaa” kokien ja tiedostaen. Työskentelemme myös Rufolf Steinerin esitelmän parissa jonka hän piti Berliinissä 17 kesäkuuta 1909 nimeltään: Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts.

Yhdessäolo ja yksilöllinen sisäinen työskentely auttavat meitä asettamaan myös jokapäiväisen elämämme ja siinä ilmenevät ihmissuhteet laajempaan henkiseen yhteyteen. Tämä luo uudenlaisen perustan sosiaaliselle kasvullemme ja kehityksellemme.

After Image meditaatioretriitti on avoin kaikille, jotka haluavat työskennellä oman sisäisen kehityksensä hyväksi. Retriitin vetäjinä toimivat Raili Hake, Maria Sannamo ja Pia Teckenberg-Jansson. Taiteellisena työskentelynä on Pian ohjaama laulu ja lyran soitto ja Railin ohjaama eurytmia.

Yövymme kaikki yhden hengen huoneissa. Maksu 100 €. Ruoan teemme yhdessä.

Kysymyksiä ja ilmoituksia Maria Sannamo, maria.sannamo(at)elisanet.fi

Järjestäjä: Antroposofiska Sällskapet i Finland rf.

JUBILEUMSFEST 6.10.2018 i Vasa