Michaela Glöckler – Att se och bli sedd. Järna maj 2019

Att se och bli sedd- Hjärtefrågor

Föredrag av Michaela Glöckler på majdagarna den 12 maj 2019 i Järna

Text och foto: Sissel Jenseth

Michaela Glöckler, tidigare ledare för den Medicinska sektionen vid Goetheanum var huvudtalare på konferensen (majdagarna). Hon började med att visa på den viktiga förbindelsen mellan ideal och verklighet. Hon tog som exempel hur vi iakttar naturen; vi iakttar det perfekta i den – om vi låter oss se naturen som ett ideal – medan vi ser oss själva som bristfälliga.

Det gäller att öva det ämne vi bär på att bli mer vakna, mera medvetna, för vi går varje dag halvt drömmande genom våra liv. Vad är verkligen sant av det vi uppfattar? Vad är illusion och fördomar? Hur kan vi uppnå sanning i anden – i våra tankar? Kärlek, äkta tolerans och likvärdighet i våra känslor, så att vi verkligen accepterar skillnader? Och frihet i viljan – hur vi låter krafter från våra ideal verka in i vår vilja – det som kallas andlig produktivitet?
Då kan viljan i vår frihet verka ut i världen. Varje människa är en ”bok” som man själv måste öppna genom att väcka sig till ”den man är och vad man vill”, och förverkliga innehållet.
Ju mer olika vi är, desto mer kan vi utveckla oss. Skillnaderna hjälper oss till att förstå varandra, att bli medvetna så att en äkta kärlek till varandra kan uppstå.

När barnen kommer till treårsåldern önskar de att vara självaktiva. De säger ”göra själv”. Människan vill göra som man själv vill. Viljan till det ligger där som en kraft i oss som vi bör ta i bruk, som vi bör ha mod till att använda oss av, om bara omgivningen ger oss möjligheter att bruka den. Vi kan då tala om:
1. Sanningen – vår ”egen bok” – det vi önskar att uträtta på jorden.
2. Frihet och likvärdighet – vem är vi?

Vi är det som vi kan identifiera oss med, varken mer eller mindre. Jag är mina ideal – mina ideal är jag. När jag börjar förverkliga mina ideal då arbetar jag på min egen identitet. Dagligen använder vi oss av större eller mindre lögner för att undvika obehagliga situationer. Är det möjligt att försöka bli mer äkta i vårt sätt att vara, mera förstående, mera lik oss själva – den vi är?

I samhället får vi bekräftelse och blir accepterade. Men accepterar vi oss själva? Lever vi upp till de ideal och standarder som vi hämtar med oss? Följer vi vår inre kompass (samvetet) som ger oss riktningen i vårt liv? När vi gör det, då går vi vår egen utvecklingsväg.

5-stjärneprincipen
Varifrån kommer dessa ideal? Jag tar här upp 5-stjärneprincipen – hur vi går ut ur kroppen och får genom våra själskrafter (tanken, känslan och viljan) kontakt med den andliga världen. De fem spetsarna i femstjärnan representerar, nedifrån höger:

Det fysiska,karma – vår kropp. Det är bara på jorden vi har möjlighet att vara i en egen kropp, med vår egen röst, avskilda från den andliga världen. Detta är mycket speciellt, att ha gåvan att inkarnera, ha en fysisk kropp och uppleva att vara ”ett själv” och vara självmedveten. Så snart vi lämnat det jordiska livet kommer vi att uppleva att vi som själsväsen är inuti varandra.  Det är bara på jorden vi kan utvecklas som enskilda individer, i en kropp avskilda från varandra. Det är den fysiska kroppen som begränsar vår  tillvaro här på jorden och ger oss vår form.

Eterkroppen – och de sju livsprocesserna. Livet är ett mycket komplext system. Den som vill förstå livet måste studera rytmerna, säger Rudolf Steiner. I eterkroppen verkar de sju livsprocesserna. Det handlar om att öppna upp och andas in, ta upp och ge tillbaka. Vad behöver en omgivning, vad kan den ge tillbaka? Den här växelverkan står vi mitt inne i. Många av de problem som finns i det sociala livet kan spåras tillbaka till ett hinder i en av de sju livsprocesserna. Här går det att felsöka och hitta det som inte fungerar, var det finns ett ”avbrott” och så hjälpa till att lösa problemen.

De sju livsprocesserna:
1. Andning – andedräkt – växelverkan med världen
2. Anpassning/värme (egenvärme)
3. Näring/matsmältning
4. Vad håller jag kvar – vad skiljs ut? Ett val sker här. Vi kan hålla kvar för mycket eller för litet.
5. Att upprätthålla helheten. Här kan man stelna i procesen.
6. Att växa utöver sig själv – ge tillbaka frukten av sitt liv. Vad kan jag ge. Här kan vi  fritt bestämma.
7. Reproduktion i frihet/fortplantning.

Astralkroppen – att övervinna vår egen egoism.
Rudolf Steiner säger att vi inte får glömma ängeln i vår astralkropp där vårt medvetande är beläget, också kallad medvetenhetssjälen. Astralkroppen (själen) är förbunden med planeterna. Här inspireras vi nattetid av änglarna. Vi tar emot meddelanden från änglarna och de ger oss idéer om framtiden och försöker väcka upp oss inför våra uppgifter. Men vår uppgift är att själva väcka oss till handling. Om vi gör det kommer våra liv att förändras totalt och vi blir en del av en stor gemenskap, till ett broder- och systerskap med alla människor.

Att bidra är det enda sättet vi människor kan övervinna egoismen, enligt Rudolf Steiner. Vi måste vakna upp från vår egoism för att undvika att allt i oss blir instinkter. Om vi inte vaknar upp till broderskapet i vår medvetenhet, som ängeln hämtar till oss när vi sover, blir det inte ett fritt etiskt val utifrån altruism- den osjälviska kärleken. Friheten kommer då att krympa ihop och våra handlingar kommer allt mer att präglas av instinkter och ofrihet i framtiden. Rudolf Steiner talar om detta i ett föredraget ”Vad gör ängeln i vår astralkropp” (GA 182) den 9 oktober 1918. Människan måste vakna upp ur sin egoism för att undvika att allt hon gör bara är styrt av instinkter.
Detsamma gäller frihet i religionen. Människan behöver inte längre då den fysiska kyrkan. Då vi intresserar oss för varandra blir den andra människan blir vår ”kyrka”. I den andras väsen finner vi gudomen. Den andra människan blir vårt sakrament. Genom det uppnår vi en fullständig religionsfrihet.
Det tredje idealet ängeln vill ge människan är att förstå tankens betydelse och roll idet mänskliga medvetandet och i utvecklingen. Vårt tänkande utvecklar sig hela livet, från känsla och härmning till igenkännande och förståelse – och vidare över avgrunden till den översinnliga världen, när vi förstår att livet kommer ur evigheten och går tillbaka till evigheten. Genom den fysiska kroppen bär vi våra själskrafter som kommer från en osynlig värld. Och det är själva tiden i den fysiska världen som skapar bron mellan den sinnliga världen här på jorden och den översinnliga världen där vi kan förbinda oss med varandra som andliga/spirituella varelser. Vi har tagit emot medvetandet och friheten från gudarna och det är upp till oss att använda den tid vi har till vårt förfogande här på jorden till att söka denna förbindelse.

Men om vi inte frivilligt tar upp dessa tre ideal i oss som ängeln försöker ge oss medan vi sover kommer det följande att vara att medicinen hamnar på avvägar.  Religiös frihet förvandlas till ”tvungen” sexualitet. Broderskap och en jämlik social gemenskap blir till nationalism. Människan kommer inte längre att finna sin egen vilja utan blir en maskinens tjänare.

Vår individualitet – vi är vår egen bok.
Vi kommer till jorden bärande med oss våra egna impulser. Ängeln är stark i vår imagination. Våra inre bilder är det närmaste vi kommer änglarna. Vi har alltid någon att tacka när vi vet riktningen på den väg vi går för att mer och mer bli oss själva. Men ingen kan göra det för en, du själv måste göra det.
När man söker sin identitet blir man också mer förbunden med den icke-inkarnerade delen hos oss själva – vår dubbelgångare, vår skugga. Vi måste se på oss själva som spirituella individer och utifrån det samarbeta med änglarna. För först måste vi finna oss själva, vår identitet och efter det utveckla våra egna impulser genom den friställda tanken, känslan och viljan.

Utvecklingsvägen för människans självuppfostran blir: 1. Att vakna upp för den andliga världen. 2. Att ha viljan att samarbeta med den andliga världen.
Den iriska filosofen Johannes Scotus Eriugenas sade redan på 800-talet: Människan är mycket komplex – hon delar kroppen med mineralerna, livet med växterna, själen med djuren och tankarna med änglarna.
Det är genom tankarna – i vårt medvetande – som vi kan knyta an till den andra sidan, som kan inverka på våra känslor och handlingar.

Michaela Glöckler avslutade sitt föredrag genom att hänvisa till sin bok om en sund uppväxt i den mediala världen – en guide för föräldrar och alla dem som arbetar med och stöder barn och unga i deras utveckling. För det som nu håller på att hända i världen genom den digitala revolutionen där allt yngre barn blir utsatta för den frestande skärmen är att barnen genom det inte får möjlighet att utveckla sin hjärna och de tre själskrafterna; tanken, känslan och viljan.
Den tredje upplagan av boken publicerades i maj 2019. På webbsidan www.eliant.eu kan man läsa om boken och kampen mot mekaniseringen av människan. Här finns också länkar till videor på Youtube.

Michaela Glöckler: Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt. Eine orienterungshilfe für eltern und alle, die kinder und Jugendliche begleiten.

Artikeln har tidigare publicerats i LandsByLiv 47, tidsskrift til Sosialterapeutisk Forbund, Norge. Länk till tidskriften HÄR

 

Översättning från norska: Thomas Dahlström

Rulla till toppen